Despre Noi!

Constituire

     Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila  s-a constituit prin asocierea voluntara liber exprimata a 44 de unitati administrativ teritoriale in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor precum  si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

     Asociatia este persoana juridica de drept privat cu statut de utilitate publica recunoscut prin efectul legii.Asociatia are capacitate juridica deplina, autonomie decizionala, financiara si functionala, gestiune economica proprie, poseda un patrimoniu propriu, este subiect juridic de drept fiscal, titulara a codului unic de inregistrare.

 

Scop

     Scopul Asociaţiei este promovarea şi reprezentarea intereselor celor 44 unităţi administrativ-teritoriale membre, în legătură cu:

 • înfiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităţilor;
 • funcţionarea, administrarea şi exploatarea în comun a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor comunitare de salubrizare a localităţilor;
 • realizarea în comun a proiectelor de investiţii publice pentru realizarea,  reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de salubrizare şi a sistemelor de utilităţi publice aferente.

     La baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului de salubrizare a localitatilor.

 

Obiective

 • să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului;
 • să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
 • să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;
 • să elaboreze şi să aprobe caietul/caietele de sarcini şi regulamentul/regulamentele Serviciului;
 • să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a Contractului/Contractelor de Delegare şi sa stabileasca condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii directe conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să încheie Contractul /Contractele de Delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare; (In functie de specificul activitatilor care compun Serviciul, delegatar pot fi toti membrii Asociatiei pentru toate activitatile sau numai o parte din acestia pentru anumite activitati);
 • să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalităţile contractuale;
 • să identifice şi să propună orice acţiuni vizând cresterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
 • să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura  tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

 

Structura Organizatorica

          Adunarea Generală a Asociaţiei

     Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii Asociatilor desemnati prin Hotarare a autoritatilor deliberative ale acestora.

     Fiecare Asociat are obligatia de a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.

     Adunarea Generala, ca organ colectiv de conducere a Asociatiei, are rol si atributii deliberative. In exercitarea atributiilor, Adunarea Generala a Asociatiei adopta hotarari cu caracter normativ sau individual. Hotararile Adunarii Generale sunt asimilate actelor administrative si se adopta cu numarul de voturi reglementat prin Statut.

          Consiliul Director

     Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani.

     In exercitarea competentei sale, Consiliul Director al Asociatiei emite decizii. Deciziile Consiliului Director se semneaza de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de catre unul  dintre membrii Consiliului Director.

          Controlul financiar al Asociaţiei

     Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 (trei) membri numiţi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

     Comisia de cenzori are atribuţiile prevăzute la art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.

 

Toate drepturile rezervate designed by Geolex S.R.L.