Despre noi

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO DUNĂREA Brăila a fost înființată în vederea implementării operaționale a proiectului de interes public comun „ Sistem de Management Integrat” în județul Brăila.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila s-a constituit prin asocierea voluntară liber exprimată a 45 de unități administrativ teritoriale în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Asociația este persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii. Asociația are capacitate juridică deplină, autonomie decizională, financiară și funcțională, gestiune economică proprie, posedă un patrimoniu propriu, este subiect juridic de drept fiscal, titulară a codului unic de înregistrare.

La baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului de salubrizare a localităților.

Scop si Obiective :

 • Administrează patrimoniul delegat de administraţiile publice locale;
 • Monitorizează instalaţiile, infrastructura şi contractele pentru delegare;
 • Urmăreşte operaţionalizarea investiţiilor realizate prin proiect;
 • Face propuneri şi oferă soluţii pentru optimizarea sistemului;
 • Urmăreşte atingerea parametrilor şi indicatorilor proiectului;
 • Întocmeşte rapoarte de monitorizare a serviciilor;
 • Derulează campanii de informare şi conştientizare publică;
 • Încheie parteneriate cu factorii interesaţi;
 • Atrage surse de finanţare complementare proiectului;
 • Raportează şi răspunde de stadiul implementării proiectului;

Structură Organizatorică

Adunarea Generală a Asociaţiei

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociatiei, format din toți reprezentantii Asociatilor desemnati prin Hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Fiecare Asociat are obligația de a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.

Adunarea Generală, ca organ colectiv de conducere a Asociației, are rol și atribuții deliberative. În exercitarea atribuțiilor, Adunarea Generală a Asociației adoptă hotărâri cu caracter normativ sau individual. Hotărârile Adunării Generale sunt asimilate actelor administrative și se adoptă cu numărul de voturi reglementat prin Statut.

Consiliul Director

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani.

În exercitarea competenței sale, Consiliul Director al Asociației emite decizii. Deciziile Consiliului Director se semnează de către președinte, iar în lipsa acestuia de către unul  dintre membrii Consiliului Director.

Controlul financiar al Asociaţiei

Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 (trei) membri numiţi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

  Membri Asociați

 • Județul Brăila – prin Consiliul județean Brăila;
 • Municipiul Brăila – prin Consiliul Local al Municipiului Brăila;
 • Orașul Ianca – prin Consiliul Local al Orașului Ianca;
 • Orașul Însurăței – prin Consiliul Local al Orașului Însurăței;
 • Orașul Făurei – prin Consiliul Local al Orașului Făurei;
 • Comuna Bărăganu – prin Consiliul Local al comunei Bărăganu;
 • Comuna Berteștii de Jos – prin Consiliul Local al comunei Berteștii de Jos;
 • Comuna Bordei Verde – prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde;
 • Comuna Cazasu – prin Consiliul Local al comunei Cazasu;
 • Comuna Chiscani – prin Consiliul Local al comunei Chiscani;
 • Comuna Ciocile – prin Consiliul Local al comunei Ciocile;
 • Comuna Cireșu – prin Consiliul Local al comunei Cireșu;
 • Comuna Dudești – prin Consiliul Local al comunei Dudești;
 • Comuna Frecăței – prin Consiliul Local al comunei Frecăței;
 • Comuna Galbenu – prin Consiliul Local al comunei Galbenu;
 • Comuna Gemenele – prin Consiliul Local al comunei Gemenele;
 • Comuna Grădiștea – prin Consiliul Local al comunei Grădiștea;
 • Comuna Gropeni – prin Consiliul Local al comunei Gropeni;
 • Comuna Jirlău – prin Consiliul Local al comunei Jirlău;
 • Comuna Mărașu – prin Consiliul Local al comunei Mărașu;
 • Comuna Măxineni – prin Consiliul Local al comunei Măxineni;
 • Comuna Mircea Vodă – prin Consiliul Local al comunei Mircea Vodă;
 • Comuna Movila Miresii – prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii;
 • Comuna Racovița – prin Consiliul Local al comunei Racovița;
 • Comuna Râmnicelu – prin Consiliul Local al comunei Râmnicelu;
 • Comuna Romanu – prin Consiliul Local al comunei Romanu;
 • Comuna Roșiori – prin Consiliul Local al comunei Roșiori;
 • Comuna Salcia Tudor – prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor;
 • Comuna Scorțaru Nou – prin Consiliul Local al comunei Scorțaru Nou;
 • Comuna Siliștea – prin Consiliul Local al comunei Siliștea;
 • Comuna Stăncuța – prin Consiliul Local al comunei Stăncuța;
 • Comuna Surdila Găiseanca – prin Consiliul Local al comunei Surdila Găiseanca;
 • Comuna Surdila Greci – prin Consiliul Local al comunei Surdila Greci;
 • Comuna Șuțești – prin Consiliul Local al comunei Șuțești;
 • Comuna Tichilești – prin Consiliul Local al comunei Tichilești;
 • Comuna Traian – prin Consiliul Local al comunei Traian;
 • Comuna Tudor Vladimirestu – prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu;
 • Comuna Tufești – prin Consiliul Local al comunei Tufești;
 • Comuna Ulmu – prin Consiliul Local al comunei Ulmu;
 • Comuna Unirea – prin Consiliul Local al comunei Unirea;
 • Comuna Vădeni – prin Consiliul Local al comunei Vădeni;
 • Comuna Victoria – prin Consiliul Local al comunei Victoria;
 • Comuna Vișani – prin Consiliul Local al comunei Vișani;
 • Comuna Viziru – prin Consiliul Local al comunei Viziru;
 • Comuna Zăvoaia – prin Consiliul Local al comunei Zăvoaia.

Implicarea  activă a fiecărui cetățean în implementarea priectului SMID este o condiție vitală pentru succesul acestuia

   IMPLICĂ-TE! MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ESTE ȘI RESPONSABILITATEA TA