Legislația Deșeurilor

Pentru delegarea gestiunii unui serviciu de salubrizare cat mai corect, se impune respectarea etapelor reglementate de legislația din domeniului.

Cadrul legal administrativ impune respectarea următoarelor legi:

1. Legislația privind Gestionarea Deșeurilor

• OUG 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, ce abrogă Legea nr. 211/2011;
• LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 (*actualizată*) – privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
• ORDONANŢĂ nr. 6 din 25 august 2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului
• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015- privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
• HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 (*actualizată*) – privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;
• HOTĂRÂRE nr. 1.074 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile
• HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 (*actualizată*) – privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
• ORDONANŢĂ nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deşeurilor
• ORDIN nr. 95 din 12 februarie 2005 (*actualizat*) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri
• HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 – privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
• LEGE nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
• ORDIN nr. 1.281 din 16 decembrie 2005 – privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;
• LEGE nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile
• ORDIN nr. 344 din 16 august 2004 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;
• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu

2. Legislația în domeniul Achizițiilor Publice

• Legea nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*) – privind achiziţiile publice;
• Legea nr. 101 din 19 mai 2016 – privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
• HG nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizată*) – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

3. Legislația în domeniul Serviciului de Salubrizare

• Legea nr. 51/2006 Serviciile comunitare de utilitati publice
• Legea nr. 101/2006 Serviciul de salubrizare al localităţilor
• Ordinul nr. 640/2022 Norme metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile de salubrizare, precum si de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deseurilor si a taxelor de salubrizare
• ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor

Implicarea  activă a fiecărui cetățean în implementarea priectului SMID este o condiție vitală pentru succesul acestuia

   IMPLICĂ-TE! MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ESTE ȘI RESPONSABILITATEA TA